Rozwiń menu

Regulamin serwisu ifucha.pl

1.
Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu ifucha.pl polegającemu na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w serwisie ifucha.pl.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcji serwisu ifucha.pl jest możliwość komunikacji z Internetem przez przeglądarkę internetową.

2.
Definicje

Pisane z wielkiej litery terminy użyte w regulaminie oznaczają następująco:

Regulamin- zbiór zasad obowiązujących Użytkownika i Operatora opisanych w niniejszym Regulaminie.

Operator- w okresie przejściowym, do czasu zarejestrowania działalności gospodarczej funkcję operatora pełni Administrator Serwisu.

Administrator- osoba nadzorująca, zarządzająca treścią i odpowiedzialna za funkcjonowanie Serwisu.

Serwis ifucha.pl / Serwis- internetowy portal ogłoszeniowy pod nazwą ifucha.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, pozwalający poprzez swoją funkcjonalność na zamieszczanie i przeszukiwanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej ifucha.pl, i-fucha.com, i-fucha.net, i-fucha.info.

Ogłoszenie- sporządzona i zamieszczona przez Użytkownika informacja dotycząca Zlecenia wykonania Usługi, lub gotowości wykonania Usługi.

Zlecenie- szeroko rozumiane zlecenie na wykonanie czynności, dzieła lub Usługi na zasadach ustalonych przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę.

Usługa- szeroko rozumiana czynność, którą wykonuje Zleceniobiorca na rzecz Zleceniodawcy lub czynność, która zleca Zleceniodawca.

Zleceniodawca- opisuje relacje, które powstają między Użytkownikiem zlecającym i biorącym Zlecenie.

Zleceniobiorca- opisuje relacje, które powstają między biorącym zlecenia a Zleceniodawcą.

Użytkownik- osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która w rozumieniu Regulaminu utworzyła Konto bądź dodała Ogłoszenie. Za Użytkownika Operator uznaje też osoby przeglądające treść Serwisu.

Konto- przydzielona Użytkownikowi wirtualna przestrzeń pozwalająca na pozostawienie swoich danych, zarządzanie danymi, dodawanie i usuwanie Ogłoszeń, identyfikowana za pomocą adresu E-mail.

E-mail- adres poczty elektronicznej.

Link- tekst zawierający hiperłącze internetowe.

Cennik- zestawienie ustalonych przez Operatora opłat za reklamę i dodatkowe usługi w ramach Serwisu.

Kara Umowna- dotyczy wyłącznie złamania zapisów, w których ujęto możliwość naliczenia tej kary (np. $5, pkt. 7).

Współpraca regionalna- Operator Serwisu dopuszcza możliwość uruchomienia bezpłatnej reklamy dla przedsiębiorców z okolic Jeleniej Góry, o ile Operator wyraził zgodę na Współpracę.

3.
Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Właścicielem treści Ogłoszenia jest Użytkownik, który całkowicie odpowiada za jego zredagowanie i publikowanie w Serwisie.
 2. Ogłoszenie powinno być zamieszczone wyłącznie w celu rzeczywistego zlecenie lub wykonania Usługi.
 3. Ogłoszenie będzie dostępne dla wszystkich Użytkowników. Serwis nie ujawni adresu E-mail Użytkowników. W Serwisie zamieszczono formularz kontaktowy, który umożliwia przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej przypisanej do ogłoszenia.
 4. Dla jednego Zlecenia można wystawić tylko jedno ogłoszenie.
 5. Zleceniobiorca może wystawić więcej niż jedno ogłoszenie, o ile nie dublują one terminów w jakich Zleceniobiorca może wykonać Zlecenie.
 6. Użytkownik dodający ogłoszenie zgadza się jednocześnie na jego publikowanie we wszystkich serwisach należących do Operatora
 7. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w regulaminie i jego załącznikach, o ile Użytkownik nie ujawni tych danych w treści ogłoszenia.
 8. Rolę Operatora do czasu zarejestrowania działalności gospodarczej pełnią Administratorzy (Żaneta Mosuriak, Maciej Szymski, Paweł Mosuriak- kolektywnie).
 9. Siedziba Operatora mieści się w Jeleniej Górze (Polska, woj. Dolnośląskie).
 10. Operator nie pośredniczy w zawieraniu umowy oraz rozliczaniu należności między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą. Operator nie rozwiązuje też konfliktów między stronami.
 11. Operator informuje, że wszyscy Użytkownicy podlegają ogólnie obowiązującemu prawu i są zobowiązani przestrzegać go w szczególności w zakresie zawierania umów, dokonywania zgłoszeń odpowiednim władzom oraz odprowadzania wymaganych przez prawo składek i opłat. W tym zakresie Użytkownik zwalnia Serwis z wszelkiej odpowiedzialności.
 12. Dodanie ogłoszeń jest w założeniu Operatora bezpłatne. Użytkownik może wyróżnić swoje Ogłoszenie za opłatą zgodną z Cennikiem (funkcje płatne zostaną uruchomione po zarejestrowaniu działalności Serwisu przez Operatora).

4.
Ogłoszenia - Konto

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta.
 2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres E-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje oraz umożliwiająca uzupełnienie profilu Użytkownika.
 3. Utworzenie Konta oprócz dodania Ogłoszenia zapewnia Użytkownikowi dostęp do jego ogłoszeń i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta Użytkownika wymaga podania hasła. Użytkownik odpowiedzialny jest za złożoność hasła, co wpływa na bezpieczeństwo danych.
 4. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu bez zastrzeżeń oraz z zawarciem umowy z Operatorem.
 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. Dodatkowo utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych oznacza zawarcie umowy z Operatorem i może wiązać się z naliczeniem opłat za ogłoszenia komercyjne.
 6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@ifucha.pl.
 9. Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Ogłoszenia w Serwisie dla Użytkownika nieposiadającego Konta, ma charakter terminowy i trwa przez okres 30 dni, chyba, że Użytkownik zaznaczy inaczej dodając Ogłoszenie.
 10. Konsument (w rozumieniu prawa cywilnego) może odstąpić od zawartej umowy w terminie do 14 dni od zawarcia tej umowy dostarczając do Operatora oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej wysłane z adresu przypisanego do Konta lub Ogłoszenia na adres: info@ifucha.pl.

5.
Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie ifucha.pl. wymaga wypełnienia formularza, podaniem niezbędnych danych, wyrażenia wymaganych prawem zgód marketingowych oraz aktywowanie Ogłoszenia i/lub Konta poprzez Link aktywacyjny.
 2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni, chyba, że Użytkownik zaznaczy inaczej.
 3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 4. Język obowiązujący w Serwisie: Polski.
 5. Język dodawanych ogłoszeń: Polski (z uwzględnieniem obowiązujących zasad gramatyki i ortografii).
 6. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
 7. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim lub seksualnym. Dotyczy w szczególności usług lub branży matrymonialnej/towarzyskiej/erotycznej/pornograficznej. Złamanie tego zapisu Regulaminu może wiązać się z naliczeniem Kary Umownej, zgodnie z Cennikiem.
 8. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
 9. Po upływie 30 dni (jeżeli Użytkownik nie zaznaczył inaczej) od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Serwisu.
 10. Dodanie ogłoszeń jest w założeniu Operatora bezpłatne. Użytkownik może wyróżnić swoje Ogłoszenie za opłatą zgodną z Cennikiem (funkcje płatne zostaną uruchomione po zarejestrowaniu działalności Serwisu przez Operatora).

6.
Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i obowiązującego prawa.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis służy do publikowania ogłoszeń.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność Ogłoszeń, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy do realizacji Zlecenia.
 5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia wg. uznania Administratora. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Administratora, które zostanie rozpatrzone przez Operatora. Odwołanie może być przesłane drogą elektroniczną z adresu E-mail przypisanego do Ogłoszenia na adres: info@ifucha.pl.
 6. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  5. wprowadzające w błąd.
 7. Operator nie odpowiada za:
  1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  2. realizację obowiązków wynikających z zawartych umów miedzy Użytkownikami.
  3. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  5. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku łamania prawa przez Użytkownika potwierdzonego przez odpowiednie instytucje państwowe.

7.
Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: info@ifucha.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Za datę wpływu reklamacji uznaje się dzień, w którym Użytkownik uzupełnił wymagane dane.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

8.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie ifucha.pl, lub poprze E-mail na życzenie Użytkownika.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz przesłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres przypisany do Konta.
 3. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 4. Przy zawarciu umowy między Użytkownikiem a Operatorem obowiązuje prawo polskie
 5. Przy zawarciu umowy między Użytkownikami obowiązuje prawo kraju, na terenie którego realizowana będzie umowa.
 6. Wszelkie spory nierozstrzygnięte polubownie rozwiąże Sąd.
 7. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.